İstanbul Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı

KVKK Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kategori Mağazacılığı Derneği İktisadi İşletmesi [“KMDİİ]’ne ait internet sitesini ziyaret edenlerin ziyaret sırasında elde edilen kişisel verileri KMDİİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] ve ikincil mevzuat kapsamında titizlikle korunmaktadır. Kişisel verilerinizin, Kanun kapsamında “Dikilitaş, Akşit Plaza, Ayazmaderesi Cd No:12 D:7 Kat:7, 34349, Beşiktaş/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu KMDİİ nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLER

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla KMDİİ tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • KMDİİ tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • KMDİİ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çerez kullanarak internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, internet sitesinin, sizin ve KMDİİ’nin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak,
 • Şikâyet ve destek taleplerinizi değerlendirmek ve sonuca ulaştırmak.

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI YERLER VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.peravoc.com/kvkk linkinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU’nu doldurarak KMDİİ’nin “Dikilitaş, Akşit Plaza, Ayazmaderesi Cd No:12 D:7 Kat:7, 34349, Beşiktaş/İstanbul adresine posta yoluyla veya  info@kategorimagazaciligi.org adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

PERAVOC KVKK aday aydınlatma metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU